korp fitnes reb ban 160060 ua

korp fitnes reb ban 36030 ua

Фитнес клуб «FITNESSTIME»

(097) 301-08-70

(073) 301-08-70

вул. Чорновола, 29б (БЦ «Bridge City Center»)

(067) 300-53-38

(073) 048-17-72

вул. Соборна 24 (ТЦ "Sky Park")

(068) 400-06-51

(073) 500-06-51

вул. Зодчих, 2 (ТРК "Поділля City")

soc telegram soc viber soc whatsup

довідковий центр

про надання послуг фітнес-клубу «FitnessTime»

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією мережі фітнес-клубів «FitnessTime» (надалі – Клуб) в особі фізичної особи-підприємця ___ (РНОКПП ___ ), який діє на підставі державної реєстрації в порядку, встановленому законом (надалі - Виконавець) укласти договір про надання комплексу послуг Клубу (далі – Договір), представленого на сайті https://fitnesstime.ua/, дистанційним способом, тобто через Інтернет сайт Клубу, і адресований невизначеному колу фізичних осіб (далі - Клієнти). Даний договір є публічним, тобто відповідно до ст.633 ЦК України, його умови є однаковими для всіх споживачів (Клієнтів) незалежно від їх статусу без надання переваги одному Клієнту перед іншим.

Надалі за текстом Договору Виконавець та Клієнт разом називаються “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта (надалі – «Оферта») – публічна пропозиція Клубу, яка викладена на сайті Клубу за посиланням: https://fitnesstime.ua/, адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання послуг фітнес-клубу на визначених у Договорі умовах. Оферта діє до моменту її скасування Клубом шляхом офіційного повідомлення на зазначеному вище сайті Клубу.

Договір – договір про надання послуг фітнес-клубу «FitnessTime», укладений між суб’єктом господарювання - надавачем відповідних послуг та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом усіх її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається здійснення Клієнтом наступних дій: підтвердження погодження із умовами Договору шляхом проставлення відповідної відмітки за допомогою цифрових інструментів на сайті Клубу та/або особистого підписання паперової версії Заяви-приєднання, або тексту цього договору, а також оплата повної вартості абонементу одним із способів, визначених у Договорі.

Клубна картка – матеріальний носій багаторазового використання, який виготовлений у формі пластикової картки з найменуванням клубу, що містить унікальний індивідуальний номер, а також, за наявності, інформацію на магнітному носії чи цифровому чипі, що дозволяє ідентифікувати Клієнта, і підтверджує право Клієнта вимагати від Клубу надання Послуг відповідно до умов договору та відповідного тарифного плану, що передбачений для даного типу картки згідно абонементу, який активується у порядку, визначеному Договором або Правилами Клубу. Клубна карта є власністю Виконавця.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У випадку прийняття даного Договору Клієнт в повному обсязі приймає умови та порядок отримання послуг та всі інші умови договору.

1.2. Ціни на окремі види абонементів та послуги, які надаються в залежності від обраного Клієнтом виду карти та місцезнаходження Клубу розміщенні за посиланням: https://fitnesstime.ua/fitnesstime-club-1ukr; https://fitnesstime.ua/fitnesstime-club-ukr та є актуальними на дату акцептування Клієнтом даного Договору.

1.3. Договір, укладений Клієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст.642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

1.4. Вчинення Клієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме здійснення оплати (передплати) послуг Виконавця, підписання та надання Виконавцю Заяви-приєднання із своїми персональними даними, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту оплати вартості абонемента на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Клубу та підписанням заявки-приєднання до Договору або шляхом вчинення відповідних дій за допомогою сайту Клубу або іншого програмного забезпечення.

1.6. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

1.7. Клієнт визнає, що купуючи послуги Клубу шляхом придбання абонемента або разового відвідування, автоматично вважається ознайомленим з Правилами Клубу та зобов'язується їх дотримуватися.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс послуг Клубу, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором та Правил клубу.

2.2. Під комплексом послуг Клубу за цим Договором Сторони розуміють надання Клієнту права присутності на території Клубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, іншим спортивним інвентарем), що знаходиться на території клубу, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, кімнатами відпочинку, масажним кабінетом), інструктаж кваліфікованого тренера (далі-Послуги).

2.3. Клуб надає послуги Клієнту виключно за наявності Клубної карти, яку Клієнт отримує на підставі укладеного Договору та яка активується в період першого відвідування Клубу.

2.4. Послуги, що передбачені категоріями Клубних карт та їх види розміщені за посиланням https://fitnesstime.ua/

2.5. Клуб зобов’язується надати Клієнту послуги за адресою: м.Вінниця, Вінницький р-н, вул.Соборна,24 (ТЦ "Sky Park", 4 поверх), вул.Зодчих,2 (ТРК "Поділля City", 2 поверх) в залежності від оплачених послуг згідно клубної картки, за виключенням випадків, передбачених п.10.10 Договору.

2.6. Години надання Послуг передбачені типом (тарифним планом) Клубної карти,  Договорі, та Правилах Клубу. Клуб залишає за собою право в односторонньому порядку, без погодження з Клієнтом, змінювати розклад роботи (години надання Послуг) Клубу, зокрема, але не виключно у випадках: виникнення надзвичайних ситуацій, технічних неполадок або короткострокового відключення електроенергії з причин, що не залежать від Виконавця, визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Клуб буде вважати такими, що можуть завдати шкоди або нести загрозу здоров’ю чи життю Клієнта; введення компетентними органами державної та/або місцевої влади, та/або  органами місцевого самоврядування  на території України та/або на території Вінницької області та/або міста Вінниці будь-яких обмежувальних заходів (у тому числі протиепідемічних), які обмежують чи забороняють роботу фітнес-клубів повністю або частково; в інших випадках, визначених Клубом.  Про такі зміни Клуб повідомляє Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Клубу або іншим способом сповіщення, зокрема на рецепції і на стендах Клубу. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та є такими, що здійснюються на власний розсуд Клубом.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання та користування Послугами Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в Клубі, яка полягає в оформленні відповідної Заяви приєднання із зазначенням своїх персональних даних та оформленні обраної за категорією та видом Клубної карти або оплати разового відвідування Клубу.

3.2. Клієнт, купуючи послуги Клубу шляхом придбання абонемента або оплатою разового відвідування, погоджується на фото-відеозйомку, відеонагляд на території Клубу (система відеонагляду, що функціонує у Клубі, встановлена виключно з метою створення безпечних умов одержання послуг Клієнтами та призначена для спостереження за дотриманням умов Правил Клубу та попередженню їх порушень) та автоматично вважається ознайомленим з правилами, які зобов'язується дотримуватися. Кількість відвідувань регламентовано абонементом.

3.3. При замовленні послуг Клубу, особа зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну для оформлення відповідного договору про надання спортивно-оздоровчих послуг у Клубі, укладення якого підтверджується виданою Клубною картою або фактом разового відвідування:

3.3.1. ім'я Клієнта (прізвище, ім'я та по батькові);

3.3.2. адреса проживання;          

3.3.3. контактний телефон;

3.3.4. реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) та дані паспорта.

Якщо необхідна додаткова інформація, Клуб має право її запросити.

У разі ненадання інформації, Клуб може відмовити у наданні відповідних послуг.

3.4. Послуги, визначені розділом другим цього Договору, надаються відповідно до графіку роботи Клубу з урахуванням оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.

3.5. Доступ в Клуб можливий лише при наявності Клубної карти. При кожному відвідуванні Клубу Клієнтом з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування (зчитування інформації) Клубної карти адміністрацією Виконавця.

3.6. Обов’язковою умовою реєстрації Клубної карти є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється адміністрацією Виконавця у момент укладання Договору та/або першого відвідування Клубу. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості відвідувати Клуб. Фотографія Клієнта є одним з головних критеріїв персоніфікації Клубної карти.

3.7. Клубна карта є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

3.8. Термін дії Клубної карти не обмежений, однак отримання Послуг Клієнт може здійснювати лише за наявності сплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця. Після закінчення строку дії абонементу Клубна карта підлягає поверненню Виконавцю в останній день користування Послугами за цією Клубною карткою.

3.9. Отримана Клієнтом Клубна карта переходить у його користування. Вартість виготовлення першої отриманої Клієнтом Клубної карти входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої або пошкодженої Клієнтом Клубної карти, що унеможливлює її подальше використання, вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно прайс-листа Виконавця.

3.10. У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

3.11. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання заяви-приєднання до Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від  Договору в односторонньому порядку або розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п.5.2 Договору, поверненню не підлягають ні за яких умов.

3.12. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, зміни місця проживання, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії послуг за такою Клубною карти не змінюється, а дата закінчення їх дій не переноситься, якщо інше не передбачено цим Договором.

3.12. Усі додаткові послуги сплачуються Клієнтом згідно прайс-листа Виконавця.

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКІ СТОРІН

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором та прайс-листом/прейскурантом Виконавця.

4.1.2. Користуватися, за наявності, додатковими послугами Клубу відповідно до прайс-листа/прейскуранта Виконавця.

4.1.3. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.1.4. Відвідувати Клуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії абонементу.

4.1.5. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навичками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту (тренерів).

4.1.6. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності клубу.

4.1.7. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Клубу.

4.1.8. Одноразово, з моменту підписання заяви-приєднання до Договору, переоформити Клубну карту на іншу особу, яка раніше не була клієнтом Клубу, буде безкоштовно. Повторне переоформлення такої Картки, оплачується додатково.

4.1.9. Змінити тип Клубної картки, що йому належить, на картку вищої категорії (вартості) за умови здійснення відповідної доплати, визначеної згідно прейскуранту.

4.1.6. Брати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу;

4.1.7. Заморожувати Клубну картку, якщо це передбачено типом та категорією картки, обраної Клієнтом;

4.1.8. Вимагати від Клубу виконання його обов’язків за цим Договором;

4.2. Клієнт зобов’язаний:

4.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

4.2.2. Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних та про зміни своїх реквізитів, номерів контактних телефонів та іншої інформації, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.

4.2.3. Перед початком відвідування клубу ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення клубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.

4.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та Правил Клубу.

4.2.5. Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам.

4.2.6. Не розголошувати інформацію та будь-які відомості, які стали йому відомі під час виконання цього Договору.

4.2.7. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати додаткові послуги.

4.2.8. Відвідувати клуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи клубу та обраного абонементу.

4.2.9. Дбайливо та охайно ставитися до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Клубу, що знаходиться на території клубу під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

4.2.10. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну клубу та третім особам, які є відвідувачами Клубу. Відшкодувати в повному обсязі завдані збитки, майнову шкоду у разі завдання.  

4.2.11. До початку користування Послугами, визначеними даним Договором, пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними вправами та навантаженням.

4.2.12. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування клубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.

4.2.13. Під час кожного відвідування Клубу надавати адміністраціі Клубну карту.

4.2.14. У випадках втрати або пошкодження Клубної карти, гардеробного номерка, спортивного обладнання, устаткування Клубу та обладнання загального користування та т.і. оплатити повну їх вартість.

4.2.15.  З повагою ставитися до персоналу та інших клієнтів клубу, не створювати конфліктні ситуації з персоналом та з іншими відвідувачами клубу.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Вимагати від Клієнта належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

4.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг та відшкодування повної вартості втраченого, пошкодженого або знищеного майна.

4.3.3. Вимагати від Клієнта відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну клубу, працівникам або іншим відвідувачам клубу.

До моменту відшкодування Клієнтом вартості спричинених ним Клубу збитків, останній має право обмежити Клієнта в отриманні Комплексу послуг до моменту повного погашення збитків. В такому разі Клубна карта не діє та не продовжується на строк обмеження доступу Клієнта до отримання послуг.

4.3.4. Не допускати Клієнта на територію клубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішний вигляд останнього дає підстави вважати працівникам клубу, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.

4.3.5. Не допускати Клієнта на територію клубу і припинити надання Послуг, якщо Клієнт своїми діями порушує правила поведінки в клубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.

4.3.6. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або припинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

4.3.7. В односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір або змінити його умови, а також прайс-лист на послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни в куточку споживача (інформаційних стендах) клубу та/або на сайті: https://fitnesstime.ua/

4.3.8. В односторонньому порядку вносити зміни до Правил Клубу, в тому числі викладати їх в новій редакції. В такому разі змінені Правила Клубу поширюються на всіх Клієнтів Клубу, в.т.ч. на тих, які уклали Договір до їх зміни;

4.3.9. Відмовитися від виконання своїх зобов’язань у випадку порушення Клієнтом умов Договору та Правил Клубу. У цьому випадку Клуб не повертає Клієнту грошові кошти, сплачені за послуги;

4.3.10. Розширювати Комплекс послуг, вводити нові типи категорії карт без погодження з Клієнтом;

4.3.11. Змінювати чинний розклад групових занять та /або  години надання послуг (відвідування Клубу)  в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття, з оповіщенням про зміни шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на веб-сайті https://fitnesstime.ua/

4.3.12. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики).

4.3.13. Розірвати договір в односторонньому порядку, якщо клієнт не дотримується Правил Клубу, схиляє персонал до корупційних схем, пошкоджує обладнання, демонструє не належне ставлення до персоналу, клієнтів. (створення конфліктних ситуацій, нецензурна лексика, лайка,  пошкодження чи руйнування майна Клубу,  використання приміщень та обладнання не за призначенням);

4.3.14. Відмовити відвідування клубу, якщо клієнт знаходиться в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння,  або намагається про нести на тренувальні території  алкогольні напої, будь-які види зброї, вибухові, отруйні  та будь-які інші небезпечні речовини;

4.3.15. Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.

4.3.16. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

4.3.17. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання Послуг за цим Договором.

4.3.18. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

4.3.19. Клуб залишає за собою право на закриття клуба до 14 днів на рік для покращення умов клубу та профілактичних робіт.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. Надавати Клієнту Послуги згідно умов цього Договору.

4.4.2. Після здійснення оплати Клієнтом абонементу, видати йому обрану за категорією та видом Клубну карту, яка підтверджує права Клієнта на отримання Послуг відповідно до цього Договору.

4.4.3. Доводити до відома Клієнта про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи клубу тощо шляхом розміщення їх в куточку споживача клубу або на сайті: https://fitnesstime.ua/

4.4.4. В разі порушення правил поведінки в клубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено в куточку споживача або на сайті: https://fitnesstime.ua/

5.2 Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100% від обраної категорії та виду абонемента в день подання Клієнтом Заяви-приєднання (реєстраційної анкети клієнта). В подальшому оплата послуг Клієнтом здійснюється в розмірі 100% від обраної категорії та виду абонемента, що визначено прайс-листом Виконавця.

5.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюється у національній валюті України гривні - в безготівковій формі, шляхом переказів коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

5.4. Кошти сплачені Клієнтом відповідно до п.5.1 та п.5.2. цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають, крім наступних випадків на вказаних умовах:

-  незалежно від причини, протягом 14 днів після оплати, якщо користування послугою не було розпочато - кошти повертаються в повному обсязі;

-  при оплаті за абонемент персональних тренувань, якщо користування послугою було розпочато, але використано не в повному обсязі - кошти повертаються з вирахуванням за кожне використане заняття + 20% компенсації клубу;

- при оплаті місячного абонементу кошти повертаються з вирахуванням за кожне використане заняття з розрахунку одне використане заняття за ціною разового тренування діючого на момент повернення коштів;

- при оплаті піврічного та річного абонементів кошти повертаються з вирахуванням за ціною місячного абонементу, що діє на момент повернення коштів за кожен місяць тренувань.

Якщо клієнт, не погоджується з умовами повернення коштів у зазначених випадках то він має право переоформити абонемент на іншу фізичну особу.

Для повернення коштів, клієнту необхідно подати відповідну заяву до адміністрації Виконавця та пред'явити свій паспорт (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату послуг).

  1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ

6.1. Спортивний клуб не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров’я Клієнта.

6.2. Клієнт несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я, а також за життя і здоров’я своєї дитини, яка відвідує клуб, під час користування Послугами, визначених даним Договором.

6.3. Виконавець надає послуги виходячи з того, що Клієнт до початку споживання послуг та відвідування клубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом. Наявність протипоказань є явними (абсолютно очевидними) лише у випадку, якщо Клієнт представляє Клубу перед початком надання послуг медичну довідку або виписку з медичної документації лікувального закладу, який надає медичну допомогу Клієнту на постійній основі. Довідка або виписка повинна містити рекомендації лікаря з можливими і допустимими фізичними навантаженнями для Клієнта при заняттях.

6.4. Клієнт відвідує клуб відповідно до графіку роботи клубу, встановленого Виконавцем на підставі Клубної карти з  урахуванням оплаченого абонементу.

6.5. Клієнт зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією Клубної карти відповідно до абонементу.

6.6. Користування Клієнтом Послугою понад встановлений п. 6.6 цього Договору час більш ніж 15 (п’ятнадцять) хвилин вважається додатковим користуванням Послугами і оплачується окремо в сумі разового споживання Послуг, визначеній прайс-листом Виконавця.

6.7. Відвідування клубу можливе лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.

6.8. Оформлення Клубної карти та порядок її використання встановлені Розділом 3 цього Договору.

6.10. В разі відсутності у Клієнта Клубної карти адміністрація Виконавця може разово допустити Клієнта до користування Послугами за наявності документа, що посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення тощо).

6.11. Перебування на території клубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взутті забороняється. Перед початком користування Послугами, визначеними даним Договором, Клієнт зобов’язаний переодягнутися у відведеному для цього місці у відповідний одяг і взуття, призначені для відвідування клубу.

6.12. В разі невиконання або порушення вимог цього Договору Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні Послуг.

6.13. Для зберігання особистих речей та одягу у Клубі відведені спеціальні місця - шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не приймає на зберігання особисті речі Клієнта, отже не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта. а лише надає Клієнту в тимчасове користування шафи. За залишені або втрачені (у тому числі, але не виключно: загублені, пошкодженні, зниклі) речі, а також за речі, залишені в роздягальнях, шафах, а також на усій території Клубу Виконавець відповідальності не несе.

6.14. Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу адміністрації Клубу категорично забороняється.

6.15. Під час користування Послугами Клієнт повинен дбайливо ставитись до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території клубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.

6.16. Під час користування Послугами та перебування на території клубу категорично забороняється:

— пересувати тренажери з місця на місце;

— самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;

— перебувати з оголеним торсом;

— відвідувати клуб при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

— приносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежно небезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

— вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

— паління тютюнових виробів, в тому числі електронних;

— вживати жувальну гумку;

— користуватися кремами та іншими косметичними засобами з різким запахом;

— приносити в комерційних цілях, а також готувати і пригощати інших відвідувачів напоями, коктейлями, спортивною їжею;

— несанкціоноване розповсюдження та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;

— перебувати на території клубу з будь-якими тваринами;

— проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів клубу;

— надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги, масаж;

— поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

— проводити несанкціоновану торговельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

6.17. Під час перебування на території клубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.

6.18. Після використання обладнання та інвентарю Клієнт повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.

6.19. У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити на рецепцію Клубу.

6.20. У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це адміністрацію Клубу.

6.21. Клієнти Клубу на його території можуть користуватися послугами тільки інструкторів Клубу. Проведення персональних тренувань членами Клубу забороняється.

6.22. Використання приміщень Клубу його членами з метою отримання доходів чи іншої вигоди заборонено, якщо це не було попередньо узгоджено з керівництвом Клубу.

6.22. Загальна кількість Клієнтів, які одночасно можуть перебувати на території Клубу, обмежена і визначається Виконавцем в односторонньому порядку. При перебуванні на території Клубу максимальної кількості Клієнтів, Виконавець має право відмовити у відвідуванні Клубу всім іншим охочим, у тому числі Клієнту за оплаченим абонементом із обов’язковим наданням останньому іншого дня або часу отримання відповідних послуг, що визначаються за згодою сторін.

6.23. Правила поведінки визначені Розділом 6 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у Клубі та/або вносити зміни у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів Клубу.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту надання Клієнтом Виконавцю Заяви-приєднання (реєстраційної анкети клієнта) та/або оплати послуг Клієнтом відповідно до категорії та виду абонементу і діє протягом строку дії обраного Клієнтом абонементу.

7.2. Строк дії договору закінчується в момент закінчення строку дії обраного Клієнтом категорії, виду абонементу. При подальшій оплаті послуг Клієнтом відповідно до категорії та виду абонементу Договір вважається подовжений на строк дії обраного Клієнтом абонементу.

7.3. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору шляхом розміщення (оприлюднення) відповідної інформації в куточку споживача клубу та/або на сайті https://fitnesstime.ua/.

Зміни та доповнення вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін та доповнень в силу не визначений додатково при їх публікації.

Якщо Клієнт після розміщення (оприлюднення) змін та доповнень до договору продовжує використовувати послуги Клубу, вважається, що Клієнт згоден із внесеними змінами та доповненнями. Сторони визнають юридичну значимість зазначеного способу волевиявлення.

При незгоді Клієнта зі змінами умов цього Договору, Клієнт повинен припинити використання послуг Клубу. При цьому Договір вважається розірваним Клієнтом в односторонньому порядку.

7.5. В разі виявлення бажання Клієнтом подовжити дію абонементу, Договір вважається пролонгованим на той строк і на тих умовах відповідно до обраного Клієнтом абонементу.

7.6. Договір підлягає достроковому розірванню в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця також в наступних випадках:

7.6.1. Порушення Клієнтом Правил клубу або умов даного Договору;

7.6.2. Порушення Клієнтом порядку оплати абонемента;

7.6.3. Виявлення (наявність) у Клієнта протипоказань, які створюють загрозу його життю, а також життю чи здоров'ю інших Клієнтів або персоналу Фітнес-клубу.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

8.3. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працівників клубу, власників будівлі, в якій розміщений клуб, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

8.4. Клієнт несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя та здоров’я під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Клієнта у випадку неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за стан здоров’я Клієнта під час споживання Послуг, визначених даним Договором.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю або майну Клієнта діями (бездіяльністю) третіх осіб або діями (бездіяльністю) самого Клієнта, а також, якщо причиною нанесення шкоди, в тому числі здоров’ю, стало порушення правил користування обладнанням або тренажерами клубу, а також положень Правил фітнес-клубу.

8.8. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я Клієнта погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми, наслідків перенесеної операції або хронічного захворювання, що були у Клієнта до моменту відвідування, а також за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта і травмами, які стали результатом або отримані внаслідок будь-яких занять, пропонованих в Клубі, якщо причиною нанесення шкоди стало порушення правил використання обладнання тренажерного залу, залів групових занять, програм.

8.9. У разі нанесення матеріального збитку, псуванні або втраті майна з вини Клієнта, останній зобов’язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем. Сума компенсації встановлюється виконавцем.

8.10. При необережному поводженні з майном, яке використовується під час користування Послугами, порушенні правил поведінки у клубі, якщо це не призвело до псування майна, але завдає незручності у роботі клубу, у користуванні Послугами інших відвідувачів тощо, Виконавець має право накласти на Клієнта штраф у розмірі, згідно прайс-листа.

8.11. Клієнт несе персональну відповідальність за чистоту, порядок, свою безпеку та безпеку людей, що знаходяться поруч.

8.12. Усі спірні відносини, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку, встановленому законодавством України.

  1. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військової дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, всесвітнього карантину при пандемії, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д, при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

9.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 9.1 цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.

9.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України.

9.4. Клієнт погоджується із тим, що строк дії послуг згідно клубної карти не підлягає зміні внаслідок настання форс-мажорних обставин.

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1. На території клубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені п. 2.2 даного Договору.

10.2. Додаткові послуги на території клубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, під ряду тощо) третіми особами (далі — Співвиконавці).

10.3. Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг Клієнтом і не несе відповідальності за взаєморозрахунки між Клієнтом та Співвиконавцем і не несе відповідальності за якість надання додаткових послуг.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачення його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Заповненням відповідної Заяви-приєднання та оплатою послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, передбаченими даним Договором, Правилами Клубу, а також з правами і обов’язками, визначеними Законом України “Про захист прав споживачів”.

10.6. Придбавши абонемент/разове відвідування та пройшовши процедуру реєстрації Клієнт заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного та і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові та фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору;

б) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору;

в) Клієнт добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші

ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного

обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень) ;

г) Клієнт не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє

Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу;

д) на виконання Закону України “Про захист персональних даних” укладенням цього Договору Клієнт надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними, які пов’язані із збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт надає свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних, які надані Клієнтом Виконавцю в результаті правових відносин між сторонами. Оплата абонемента/разового відвідування Клієнтом означає однозначну згоду з вищевикладеним  і підтвердженням того, що Клієнт ознайомлений зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

Разом з укладенням договору на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт повідомлений про включення його персональних даних до бази даних Клубу, що знаходиться за адресою місцезнаходження Клубу.

База даних використовується лише в Клубі. Клієнтом передаються дані необхідні для врегулювання правовідносин, що виникають з укладенням договору, а саме: ПІБ, паспортні дані, місцезнаходження, номер телефону, адреса реєстрації/поштова адреса, адреса електронної пошти, тощо.

Клієнт дозволяє вчинення Клубом усіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу та інформування Клієнта про новини, акції тощо, пов’язанні з діяльністю Клубу на направлені на популяризацію послуг, що він надає  відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів України.

З правами статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт ознайомлений та проінформований. Доступ до персональних даних, що включені до бази даних третіх осіб Клієнт дозволяє у випадках та порядку, передбаченому законодавством України та не вимагає повідомлення його про передачу (поширення) персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з вищезазначеною метою.

е) Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

10.6. З моменту укладення договору Клієнт надає Клубу, та його контрагентам, підрядникам, дозвіл бути знятим на фото-, відеоплівку чи цифровий носій, а також право на використання його зображення, зафіксованого на фото-, відеоплівці, у цифровій формі, шляхом публічного сповіщення, публічного показу, демонстрації, відтворення, розповсюдження, публікації фотографій, аудіовізуальних творів та інших художніх творів, у яких таке зображення зафіксоване, в будь-яких засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на плакатах, листівках, рекламних банерах, футболках та інших матеріальних носіях на власний вибір Клубу та/або її контрагентів, підрядників, Клієнт засвідчує, що фотографії, аудіовізуальні та інші художні твори, виготовлені Клубом або на її замовлення за згоди Клієнта, і не заперечуватиме проти використання їх будь-яким із способів визначених в цьому пункті Договору, а також при здійсненні їх обробки, редагування, монтажу, якщо це буде необхідним в цілях наступного використання будь-яким із способів. Такий дозвіл діє з дати укладення договору і є безстроковим.

10.7. Уся інформація (в т.ч. про зміну Правил клубу, категорій клубних карт тощо) доводиться до Клієнта шляхом розміщення повідомлень на рецепції і на стендах Клубу та/або на офіційному сайті: https://fitnesstime.ua/ та/або іншими способами сповіщення.

10.8. Сторони засвідчують, що цей договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного Кодексу України.

10.9. З метою забезпечення безпеки на території клубу Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відеозйомки приміщень клубу за його присутності (крім приміщення масажної, душових, туалету та роздягалень).

10.10. У випадку зміни адреси розташування Клубу (місця надання послуг Клубом, передбачених п.2.2 Договору), Клуб зобов’язується надати послуги в межах цього Договору відповідно до Клубної карти за новою адресою розташування Клубу (місця надання послуг Клубом), а Клієнт зобов’язується отримати такі послуги за новою адресою. Про зміну адреси місця розташування Клубу (місця надання послуг Клубом) Клуб інформує на сайті та/або на рецепції Клубу та/або шляхом смс-повідомлення на номер Клієнта. Зміна адреси Клубу (місця надання послуг Клубом) не є підставою для припинення дії цього Договору.

10.11. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору та Правил  Клубу йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі.

10.12. З укладенням Договору Клієнт дає беззаперечну згоду, що не вимагатиме додаткового повідомлення, про заміну Клубу в зобов’язаннях, що виникають по даному Договору на іншу особу (переведення боргу).

10.13. Сторони погодилися, що Клуб може уповноважувати іншого суб’єкта господарювання виконувати зобов’язання по даному Договору.

10.14. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в куточку споживача або на стенді клубу або на рецепції та/або на сайті: https://fitnesstime.ua/.

Даний договір пропонується фізичною особою-підприємцем ___ РНОКПП ___ , адреса: ___ р/р №UA ___ в Банк ___ МФО ___.

 

magaz abon 400300 ua

230223 ban360180 ua

icon close